Euskadi sitúa su compromiso con la cooperación al desarrollo en los mismos niveles que Grecia y el Estado español

Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2016. La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, que agrupa a 80 ONG vascas que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, ha analizado los presupuestos destinados en 2016 a ese fin por las principales instituciones púbicas vascas. Concluyen que salvo una excepción, la tendencia general es preocupante porque las cifras siguen estancadas y, lo que resulta más grave, sin síntomas de recuperación. Nos inquieta que el frenazo histórico producido por los recortes en ejercicios anteriores no haya sido puntual ni ocasional, pues en 2016 tampoco hay indicios reales de recuperar el nivel de compromiso alcanzado previamente”.

Tras el paso atrás que el Gobierno vasco dio en 2013 recortando fuertemente las políticas de cooperación, “constamos que en 2016 tampoco se ven avances hacia la recuperación, continuando así con el alejamiento del histórico 0,7%”. El Gobierno vasco, con el apoyo del PSE-EE, destina a cooperación en este ejercicio menos de lo aprobado por el propio Parlamento. “Esto supone un nuevo incumplimiento de un acuerdo que emana de la Cámara vasca, máxima representación de la ciudadanía”, añaden. Recuerdan que, otro año más, esto supone el incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación de 2007 que establece que Gobierno vasco en 2012 debía destinar a cooperación el 0,7% del presupuesto general de la la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de avanzar en el cumplimiento del 0,7% sobre el Producto Nacional Bruto en coordinación con el resto de las administraciones públicas vascas.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recupera sus políticas de cooperación destinando a ese fin el 0,87% de su presupuesto total consolidado. “Recordamos la inestabilidad de estas políticas en este Consistorio durante los últimos años, consideradas de segundo orden. Este hecho, que parece que empieza a revertirse, ha dificultado llevar a cabo actuaciones de cooperación estables y prolongadas en el tiempo”. Por su parte la Diputación Foral de Araba, tal y como demuestra desde hace años -también en 2016- es la institución vasca con menos compromiso con la cooperación.

Euskadi, a la par que Grecia y el Estado español

Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo puntualizan que “en el año 2014Euskadidestinó a cooperación (Ayuda Oficial al Desarrollo) en torno al 0,15% con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), niveles similares a los del Estado español y Grecia”. Recuerdan también que “aún estamos muy lejos de cumplir con los compromisos adoptados a nivel internacional en 1970 en Naciones Unidas que señalaban la necesidad de destinar el 0,7 % del PIB a cooperación”.

Atendiendo a los mensajes que constantemente trasladan las instituciones del Estado, 2016 parece ser el año de la recuperación de la crisis. “Sin embargo, esta cuestión no se ve reflejada en los presupuestos analizados, por lo que comprobamos que el compromiso institucional no está a la altura”. Así, “constatamos que, una vez más, las declaraciones públicas y compromisos adquiridos con la ciudadanía no se reflejan en las políticas que realmente desarrollan. Esta disfunción que se se repite anualmente incrementa la pérdida de credibilidad hacia las personas que son electas para gestionar lo público en las instituciones”.

La ciudadanía europea, por delante de los compromisos de sus gobiernos

Esta realidad contrasta con los recientes datos del Eurobarómetro de marzo de 2016, según el cual, el 93% de la población del Estado apoya la política de cooperación para el desarrollo. Señala también un apoyo masivo de la ciudadanía de la Unión Europea a los fondos para el desarrollo: un 89% de la población europea se muestra partidaria de apoyar esta política pública, el más alto en los últimos años.

Además, según el estudio Situación internacional del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco de marzo de 2016, teniendo en cuenta la situación internacional; la pobreza, el hambre en el mundo y las desigualdades entre países es el tercer problema más importante a nivel mundial para las personas entrevistadas.

Todos estos datos demuestran que la ciudadanía va por delante de gran parte de los gobiernos, que son incapaces de cumplir sus propios compromisos asumidos”, sentencian desde la Coordinadora.

Las políticas de cooperación tienen una traducción humana, una clara repercusión en materia de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, participación en los asuntos públicos, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, lucha contra el hambre y sus causas… en cientos de personas que viven en situación de pobreza extrema y desigualdad en los países empobrecidos. También tienen su reflejo en nuestro entorno a través de acciones que buscan la sensibilización de la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo y solidario.En momentos de crisis las personas deben ser la prioridad absoluta de todas las políticas, por encima de otro tipo de intereses”, finalizan.

Datos por instituciones

Gasteiz, 2016ko martxoaren 29a. Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak, nazioarteko lankidetzan diharduten 80 GKE biltzen dituena, euskal erakunde publikoek 2016an lankidetzara bideratutako aurrekontuak aztertu ditu, ondorio honetara iritsiz: “Salbuespen batekin, joera kezkagarria da, kopuruek bere horretan jarraitzen dutelako, eta larriagoa iruditzen zaiguna, ez da inolako suspertze-sintomarik ikusten. Antza, aurreko urteetako murrizketek eragin zuten geldialdi historikoa ez da gauza puntual eta behin-behinekoa, 2016an ez dugulako bere garaian lortu zen konpromiso maila berreskuratzeko zantzurik sumatu, eta hori kezkagarria iruditzen zaigu”.

Eusko Jaurlaritzak 2013an lankidetza-politikak erabat murriztuz egin zuen atzerapausoaren ondoren, “2016an ere suspertzerik egongo ez dela ikus dezakegu, eta urrun jarraituko dugula % 0,7ak ezarri zuen maila historikotik”. Eusko Jaurlaritzak, PSE-EEren laguntzarekin, Legebiltzarrak berak onartu duena baino gutxiago bideratuko du lankidetzara ekitaldi honetan. “Berriro ere, ezbaian jarri da herritarren ordezkari gorena den Eusko Legebiltzarraren erabaki bat”, eransten dute. Hori horrela, beste urtebetez, 2007ko Lankidetzaren Euskal Legea ez da beteko, zeinaren arabera Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren aurrekontu osoaren % 0,7 bideratu behar zuen 2012an lankidetzara, alde batera utzi gabe Nazio Produktu Gordinaren % 0,7rantz egin litezkeen urratsak, gainerako euskal administrazio publikoekin koordinatuta.

Gasteizko Udalak bere lankidetza-politikak berreskuratu ditu, eta bere aurrekontu bateratuaren % 0,87 eginkizun horietara bideratu du. “Udal honen lankidetza-politikek gorabeherak izan dituzte azken urteetan eta bigarren mailakotzat hartu izan dira. Antza amaitzen hasi den ezegonkortasun hori oztopo izan da denboran jarraipena izango zuen lankidetza-lan egonkor bat egiteko”. Bere aldetik, Arabako Foru Aldundia, azken urteetako joerari jarraiki, lankidetzarekin konpromiso txikiena duen euskal instituzioa da; baita 2016an ere.

Euskadi, Greziaren eta Espainiako estatuaren pare

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak zehaztu duenez, “2014an, Euskadik bere Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 0,15a bideratu zuen lankidetzara (Garapenerako Laguntza Ofiziala), Espainiako estatuaren eta Greziaren maila bertsuan”. “Oraindik oso urrun gaude Nazio Batuek 1970an hartutako konpromisoa betetzetik: hots, BPGren %0,7 lankidetzara bideratzea”, gogoratzen dute.

Estatuko erakundeak behin eta berriro zabaltzen ari diren mezuen arabera, 2016a krisitik irteteko urtea izango da. “Hala eta guztiz ere, suspertze hori ez dugu aurrekontuetan nabaritzen, eta erakundeen konpromisoak berriro ere huts egin duela ikus dezakegu”. Hortaz, “berriro ere, agerian gelditu da deklarazio publikoak eta herritarren aurrean hartutako konpromisoak ez datozela bat erakundeek egiten dituzten politika publikoekin. Urtero errepikatzen den disfuntzio horren eraginez, txikituz doa baliabide publikoak kudeatzeko hautatzen diren pertsonen sinesgarritasuna”.

Europako herritarrak, gobernuen konpromisoen aurretik

Errealitate hori, gainera, ez dator bat 2016ko martxoko Eurobarometroaren emaitzarekin, zeinaren arabera, estatuko biztanleen % 93 garapenerako lankidetza-politikaren alde dauden. Azterlan berean ikus daitekeenez, Europar Batasuneko biztanleriaren zati handi bat garapenerako funtsen alde dago: europarren % 89 politika publiko honen alde daude, eta azken urteetako babes handiena da.

Gainera, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak Nazioarteko Egoera izenburuarekin 2016ko martxoan egindako azterlanaren arabera, nazioarteko egoera aintzat hartuta pobrezia, gosea munduan eta herrialdeen arteko desberdintasunak mundu mailako hirugarren arazo garrantzitsuena da elkarrizketatuak izan diren pertsonentzat.

Beraz, argi gelditu da herritarrak gobernu gehienen aurretik doazela, eta azken horiek ez direla gai beren konpromisoak betetzeko”, dio Koordinakundeak.

Lankidetza-politikak mesedegarriak dira guztiz giza multzo batzuentzat, eta eragin argia dute haien hezkuntzan eta osasunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean, gai publikoetan parte hartzeko aukeran, ur- eta saneamendu-sisteman, gosearen aurkako borrokan…, herrialde pobretuetan erabateko pobrezian eta desberdintasunean bizi diren milaka pertsonengan. Horrekin batera, eragina dute halaber euskal herritarren sentsibilizazioa helburu duten ekintzen antolakuntzan, mundu bidezko eta solidarioagoa lortzeko ahaleginean.Krisi-garaietan, pertsonek izan behar dute politika guztien lehentasuna, beste era bateko interesen gainetik”, amaitzen dute.

Datuak erakundeka

Facebook Twitter Stumbleupon Delicious More More More
elcorreo.com

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.