Euskadi sitúa su compromiso con la cooperación al desarrollo en los mismos niveles que Grecia y el Estado español

Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2016. La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, que agrupa a 80 ONG vascas que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, ha analizado los presupuestos destinados en 2016 a ese fin por las principales instituciones púbicas vascas. Concluyen que salvo una excepción, la tendencia general es preocupante porque las cifras siguen estancadas y, lo que resulta más grave, sin síntomas de recuperación. Nos inquieta que el frenazo histórico producido por los recortes en ejercicios anteriores no haya sido puntual ni ocasional, pues en 2016 tampoco hay indicios reales de recuperar el nivel de compromiso alcanzado previamente”.

Tras el paso atrás que el Gobierno vasco dio en 2013 recortando fuertemente las políticas de cooperación, “constamos que en 2016 tampoco se ven avances hacia la recuperación, continuando así con el alejamiento del histórico 0,7%”. El Gobierno vasco, con el apoyo del PSE-EE, destina a cooperación en este ejercicio menos de lo aprobado por el propio Parlamento. “Esto supone un nuevo incumplimiento de un acuerdo que emana de la Cámara vasca, máxima representación de la ciudadanía”, añaden. Recuerdan que, otro año más, esto supone el incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación de 2007 que establece que Gobierno vasco en 2012 debía destinar a cooperación el 0,7% del presupuesto general de la la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de avanzar en el cumplimiento del 0,7% sobre el Producto Nacional Bruto en coordinación con el resto de las administraciones públicas vascas.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recupera sus políticas de cooperación destinando a ese fin el 0,87% de su presupuesto total consolidado. “Recordamos la inestabilidad de estas políticas en este Consistorio durante los últimos años, consideradas de segundo orden. Este hecho, que parece que empieza a revertirse, ha dificultado llevar a cabo actuaciones de cooperación estables y prolongadas en el tiempo”. Por su parte la Diputación Foral de Araba, tal y como demuestra desde hace años -también en 2016- es la institución vasca con menos compromiso con la cooperación.

Euskadi, a la par que Grecia y el Estado español

Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo puntualizan que “en el año 2014Euskadidestinó a cooperación (Ayuda Oficial al Desarrollo) en torno al 0,15% con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), niveles similares a los del Estado español y Grecia”. Recuerdan también que “aún estamos muy lejos de cumplir con los compromisos adoptados a nivel internacional en 1970 en Naciones Unidas que señalaban la necesidad de destinar el 0,7 % del PIB a cooperación”.

Atendiendo a los mensajes que constantemente trasladan las instituciones del Estado, 2016 parece ser el año de la recuperación de la crisis. “Sin embargo, esta cuestión no se ve reflejada en los presupuestos analizados, por lo que comprobamos que el compromiso institucional no está a la altura”. Así, “constatamos que, una vez más, las declaraciones públicas y compromisos adquiridos con la ciudadanía no se reflejan en las políticas que realmente desarrollan. Esta disfunción que se se repite anualmente incrementa la pérdida de credibilidad hacia las personas que son electas para gestionar lo público en las instituciones”.

La ciudadanía europea, por delante de los compromisos de sus gobiernos

Esta realidad contrasta con los recientes datos del Eurobarómetro de marzo de 2016, según el cual, el 93% de la población del Estado apoya la política de cooperación para el desarrollo. Señala también un apoyo masivo de la ciudadanía de la Unión Europea a los fondos para el desarrollo: un 89% de la población europea se muestra partidaria de apoyar esta política pública, el más alto en los últimos años.

Además, según el estudio Situación internacional del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco de marzo de 2016, teniendo en cuenta la situación internacional; la pobreza, el hambre en el mundo y las desigualdades entre países es el tercer problema más importante a nivel mundial para las personas entrevistadas.

Todos estos datos demuestran que la ciudadanía va por delante de gran parte de los gobiernos, que son incapaces de cumplir sus propios compromisos asumidos”, sentencian desde la Coordinadora.

Las políticas de cooperación tienen una traducción humana, una clara repercusión en materia de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, participación en los asuntos públicos, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, lucha contra el hambre y sus causas… en cientos de personas que viven en situación de pobreza extrema y desigualdad en los países empobrecidos. También tienen su reflejo en nuestro entorno a través de acciones que buscan la sensibilización de la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo y solidario.En momentos de crisis las personas deben ser la prioridad absoluta de todas las políticas, por encima de otro tipo de intereses”, finalizan.

Datos por instituciones

Gasteiz, 2016ko martxoaren 29a. Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak, nazioarteko lankidetzan diharduten 80 GKE biltzen dituena, euskal erakunde publikoek 2016an lankidetzara bideratutako aurrekontuak aztertu ditu, ondorio honetara iritsiz: “Salbuespen batekin, joera kezkagarria da, kopuruek bere horretan jarraitzen dutelako, eta larriagoa iruditzen zaiguna, ez da inolako suspertze-sintomarik ikusten. Antza, aurreko urteetako murrizketek eragin zuten geldialdi historikoa ez da gauza puntual eta behin-behinekoa, 2016an ez dugulako bere garaian lortu zen konpromiso maila berreskuratzeko zantzurik sumatu, eta hori kezkagarria iruditzen zaigu”.

Eusko Jaurlaritzak 2013an lankidetza-politikak erabat murriztuz egin zuen atzerapausoaren ondoren, “2016an ere suspertzerik egongo ez dela ikus dezakegu, eta urrun jarraituko dugula % 0,7ak ezarri zuen maila historikotik”. Eusko Jaurlaritzak, PSE-EEren laguntzarekin, Legebiltzarrak berak onartu duena baino gutxiago bideratuko du lankidetzara ekitaldi honetan. “Berriro ere, ezbaian jarri da herritarren ordezkari gorena den Eusko Legebiltzarraren erabaki bat”, eransten dute. Hori horrela, beste urtebetez, 2007ko Lankidetzaren Euskal Legea ez da beteko, zeinaren arabera Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren aurrekontu osoaren % 0,7 bideratu behar zuen 2012an lankidetzara, alde batera utzi gabe Nazio Produktu Gordinaren % 0,7rantz egin litezkeen urratsak, gainerako euskal administrazio publikoekin koordinatuta.

Gasteizko Udalak bere lankidetza-politikak berreskuratu ditu, eta bere aurrekontu bateratuaren % 0,87 eginkizun horietara bideratu du. “Udal honen lankidetza-politikek gorabeherak izan dituzte azken urteetan eta bigarren mailakotzat hartu izan dira. Antza amaitzen hasi den ezegonkortasun hori oztopo izan da denboran jarraipena izango zuen lankidetza-lan egonkor bat egiteko”. Bere aldetik, Arabako Foru Aldundia, azken urteetako joerari jarraiki, lankidetzarekin konpromiso txikiena duen euskal instituzioa da; baita 2016an ere.

Euskadi, Greziaren eta Espainiako estatuaren pare

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak zehaztu duenez, “2014an, Euskadik bere Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 0,15a bideratu zuen lankidetzara (Garapenerako Laguntza Ofiziala), Espainiako estatuaren eta Greziaren maila bertsuan”. “Oraindik oso urrun gaude Nazio Batuek 1970an hartutako konpromisoa betetzetik: hots, BPGren %0,7 lankidetzara bideratzea”, gogoratzen dute.

Estatuko erakundeak behin eta berriro zabaltzen ari diren mezuen arabera, 2016a krisitik irteteko urtea izango da. “Hala eta guztiz ere, suspertze hori ez dugu aurrekontuetan nabaritzen, eta erakundeen konpromisoak berriro ere huts egin duela ikus dezakegu”. Hortaz, “berriro ere, agerian gelditu da deklarazio publikoak eta herritarren aurrean hartutako konpromisoak ez datozela bat erakundeek egiten dituzten politika publikoekin. Urtero errepikatzen den disfuntzio horren eraginez, txikituz doa baliabide publikoak kudeatzeko hautatzen diren pertsonen sinesgarritasuna”.

Europako herritarrak, gobernuen konpromisoen aurretik

Errealitate hori, gainera, ez dator bat 2016ko martxoko Eurobarometroaren emaitzarekin, zeinaren arabera, estatuko biztanleen % 93 garapenerako lankidetza-politikaren alde dauden. Azterlan berean ikus daitekeenez, Europar Batasuneko biztanleriaren zati handi bat garapenerako funtsen alde dago: europarren % 89 politika publiko honen alde daude, eta azken urteetako babes handiena da.

Gainera, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak Nazioarteko Egoera izenburuarekin 2016ko martxoan egindako azterlanaren arabera, nazioarteko egoera aintzat hartuta pobrezia, gosea munduan eta herrialdeen arteko desberdintasunak mundu mailako hirugarren arazo garrantzitsuena da elkarrizketatuak izan diren pertsonentzat.

Beraz, argi gelditu da herritarrak gobernu gehienen aurretik doazela, eta azken horiek ez direla gai beren konpromisoak betetzeko”, dio Koordinakundeak.

Lankidetza-politikak mesedegarriak dira guztiz giza multzo batzuentzat, eta eragin argia dute haien hezkuntzan eta osasunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean, gai publikoetan parte hartzeko aukeran, ur- eta saneamendu-sisteman, gosearen aurkako borrokan…, herrialde pobretuetan erabateko pobrezian eta desberdintasunean bizi diren milaka pertsonengan. Horrekin batera, eragina dute halaber euskal herritarren sentsibilizazioa helburu duten ekintzen antolakuntzan, mundu bidezko eta solidarioagoa lortzeko ahaleginean.Krisi-garaietan, pertsonek izan behar dute politika guztien lehentasuna, beste era bateko interesen gainetik”, amaitzen dute.

Datuak erakundeka

La montañera Edurne Pasaban y la defensora de derechos humanos salvadorena Morena Herrera, protagonistas del nuevo vídeo Diálogos cooperar para transformar

Edurne Pasaban, montanera y fundadora de Montañeros para el Himalaya Edurne Pasaban, y la feminista y defensora de derechos humanos de El Salvador Morena Herrera se unen en defensa de la cooperación internacional vasca.

Ambas hablan sobre la importancia de que los hombres y las mujeres trabajen en defensa de la igualdad. También charlan sobre la importancia de mantener las políticas de cooperación en estos tiempos de crisis.

Todos los vídeos de esta campaña pueden verse en la web de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi (www.ongdeuskadi.org) y puede difundirse y comentarse en las redes sociales con la etiqueta #CooperarParaTransformar.

 

Ver vídeo: Diálogos Cooperar para transformar: Edurne Pasaban-Morena Herrera

(Azpitituluak euskaraz aktibatu daitezke. Los subtítulos en euskera pueden activarse en Youtube)

Edurne Pasabanek, mendizalea eta Montañeros para el Himalaya Edurne Pasaban-eko sortzailea, eta El Salvadoreko giza eskubideen defensatzailea eta feminista den Morena Herrerak, euskal garapenerako lankidetzaren alde batu dira.

Biak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan egitearen garrantziaz hitz egiten dute. Krisialdi garai honetan bereziki lankidetza politiken garrantziaz hitz egiten dute ere.

Kanpaina honen bideo guztiak Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundearen webgunean (www.ongdeuskadi.org) ikus daitezke eta #CooperarParaTransformar traolarekin hedatu eta iruzkina azaldu.

El comunicador y bertsolari Xabier Euzkitze y la defensora de derechos humanos guatemalteca Claudia Samayoa se unen en defensa de la cooperación internacional vasca

En 2015 se celebra el Año Europeo del Desarrollo. Esta cita permite poner de manifiesto la importancia de las políticas de cooperación en la lucha por la erradicación de la pobreza y las desigualdades en todo el mundo, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de comprometerse y participar en la construcción de un mundo más justo y solidario para todas las personas. Según el Eurobarómetro de 2015, el  64% de la población europea está de acuerdo con que la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debería ser una de las prioridades de la Unión Europea. Además, el 67%  desea un aumento de la ayuda al desarrollo. El 85% cree que ayudar es importante y el 69% también piensa que ayudar a otros países es bueno para Europa. En este marco, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi lanza el séptimo vídeo de la campaña audiovisual Cooperar para transformar.

En el contexto actual de recortes en cooperación en Euskadi, junto al resto de políticas sociales, con esta iniciativa “pretendemos que diversas personalidades vascas cuenten de primera mano sus vivencias y argumentos a favor de la cooperación para ponerla en valor y contribuir a su defensa”, manifiestan.

Desde 2013 hasta ahora diversas personas de renombre como el actor Gorka Otxoa, la periodista Ana Urrutia, el montañero Alberto Iñurrategi, la jurista Garbiñe Biurrun, la escritora Toti Martínez de Lezea y el también escritor Bernado Atxaga se han sumado a esta campaña y han dicho no a estos recortes.

Tras un cambio de formato, en este primer vídeo de 2015 Xabier Euzkitze, bertsolari, comunicador y presidente de Saharautz Elkartasun Taldea, dialoga con Claudia Samayoa, defensora de derechos humanos en Guatemala y coordinadora de la organización UDEFEGUA. Ambos charlan sobre las realidades de sus países y comparten opiniones sobre su trabajo en defensa de los derechos humanos en el Sahara y en Guatemala respectivamente. Además, cuentan en qué medida la cooperación impulsada desde Euskadi contribuye a dar una oportunidad en materia de derechos humanos a miles de personas en los países empobrecidos, así como a sensibilizar a la sociedad vasca sobre las diferentes injusticias y vulneraciones de derechos humanos en el mundo. Finalmente ponen de manifiesto la necesidad de la cooperación en un mundo tan globalizado e interconectado como el actual.

Según Euzkitze, “en esta crisis la ayuda internacional que llegaba al Sahara ha disminuido sustancialmente y en los campamentos de refugiados prácticamente no tienen medios para autoabastecerse”. “Cada saharaui es un defensor de los derechos humanos porque hay que subsistir en esas condiciones, viendo que el mundo, los estamentos internacionales, las Naciones Unidas no están haciendo absolutamente nada… Y siguen siendo activistas de la paz”, afirma.

En opinión de Samayoa, “si algo aprecio desde tiempos del conflicto armado interno son los miles de euskaldunes que llegaron a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua a México a acompañar comunidades, a ayudarlas en cosas tan elementales como buscar mecanismos de riego y de siembra… en los procesos tan complejos en la guerra civil”. “Lo que más me impresiona es que en el momento en el que las cosas se agravan, siempre está un amigo euskaldun, un vasco o una vasca”, asiente.

Todos los vídeos de esta campaña pueden verse en la web de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi (www.ongdeuskadi.org) y puede difundirse y comentarse en las redes sociales con la etiqueta #CooperarParaTransformar.

 

Ver vídeo: Diálogos Cooperar para transformar: Xabier Euzkitze-Claudia Samayoa

(Azpitituluak euskaraz aktibatu daitezke. Los subtítulos en euskera pueden activarse en Youtube)

 

2015ean Garapenaren Europar Urtea ospatzen da. Hitzordu honetan, pobrezia eta desberdintasunak ezabatzeko lankidetza pokitiken garrantzia adierazteko aukera bat da. Baita pertsona guztientzat justuago eta solidarioagoa den mundu bat lortzeko konpromisoa eta parte hartzearen garrantziaren inguruan biztanleria sentsibilizatzeko ere. 2015eko Eurobarometroaren arabera, Europako biztanleriaren %64ak garapen bidean dauden herriealdeetan pobreziaren aurka egitea Europar Batasunaren lehentasun bat izan beharko litzatekeela iritzia du. Gainera, %67ak garapenerako lankidetza handitzea nahi du. %85ak laguntzea inportantea dela uste du eta baita %69ak Europarentzat beste herrialdeei laguntzea ona dela ere. Testuinguru honetan, Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak ikus entzuteko Lankidetza eraldaketarako  kanpainaren zazpigarren bideoa zabaldu du.

Lankidetzan eta gizarte politiketan mozketen testuinguru honetan, ekimen honekin “euskal pertsonalitate desberdinek lehenengo pertsonan euren bizipenak eta lankidetzaren aldeko argudioak kontatzea nahi dugu, hauek defendatzeko eta merezi duten garrantzia izan ditzaten”, adierazten dute.

2013tik hona, Gorka Otxoa aktoreak, Ana Urrutia kazetariak, Alberto Iñurrategi mendizaleak, Garbiñe Biurrun juristak eta Toti Martínez de Lezea eta Bernado Atxaga idazleek bezalako izen oneko zenbait pertsonalitate kanpaina honekin bat egin dute eta mozketa hauei ezetz esan diote.

Formatua aldatuta, 2015eko lehenengo bideo honetan Xabier Euzkitze, bertsolaria, komunikatzailea eta Saharautz Elkartasun Taldearen presidentea, Guatemalako giza eskubideen defendatzailea eta UDEFEGUA erakundearen koordinatzailea den Claudia Samayoarekin solasaldian aritzen da. Biok euren herrialdeetako errealitateen inguruan hitz egiten dute eta Saharan eta Guatemalan, hurrenez hurren, giza eskubideak defendatzeko egiten duten lanaren harira mintzaten dira. Gainera, Euskaditik bultzaten den lankidetzak txirotutako herrialdeetako milaka pertsonei giza eskubidetan aukera bat izaten nola laguntzen duten inguruan berba egiten dute. Baita munduan gertatzen diren giza eskubideen urraketari buruz euskal gizartea sentsibilizatzeko lankidetzaren ekarpenari buruz ere. Azkenik, gaurko mundu globalizatu eta interkonektatu honetan lankidetzaren beharra adierazten dute ere.

Euzkitzeren arabera “krisialdi honetan Saharan lehen jasotzen zuten nazioarteko laguntza nabarmen murriztu zaie eta errefuxiatu kanpamenduetan ia ez daukate baliabiderik aurrera egiteko”. “Saharar bakoitza giza eskubideen defendatzaile bat da zeren eta baldintza horietan bizirik iraun behar da, munduak, nazioarteko erakundeek eta Nazio Batuek ezertxo egiten ez dutela ikusita ere. Hala ere, bakearen aktibista izaten jarraitzen dute”, baieztatzen du.

Samayoaren iritziz “gure gerraren garaitik hona ezer baldin bada asko estimatzen dudana Guatemala, El Salvador, Nikaragua eta Mexikora heldu ziren ehunka euskaldunen laguntza da. Komunitateei laguntzera etorri ziren, gauza funtsezkoenean laguntzera, esaterako ureztatze eta ereintza sistemak martxan jartzera… gerra zibileko prozesu konplexuetan laguntzera… Gehien hunkitzen nauena gauzak okerren jartzen direnean beti laguntzeko prest agertuko dela adiskide euskaldun bat, gizon nahiz emakume”, baieztatzen du.

Kanpaina honen bideo guztiak Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundearen webgunean (www.ongdeuskadi.org) ikus daitezke eta #CooperarParaTransformar traolarekin hedatu eta iruzkina azaldu.

 

Experiencias en países del Sur verano 2015

Consulta las diferentes opciones que las ONGD vascas te ofrecen para acercarte este verano a las realidades del Sur.

Algunas ONG de desarrollo y movimientos de solidaridad organizan viajes en verano a países del Sur enfocados a ser viajes de conocimiento de la realidad, de los proyectos de cooperación que se desarrollan, y a la vez de sensibilización, por lo que en muchos de ellos se requiere una formación previa y en ocasiones unas tareas posteriores de difusión y colaboración a la vuelta.

Información completa.

 

Euskadiko GGKEek uda honetan Hegoaldeko errealitateetara hurbiltzeko eskaintzen dituzten aukerak kontsultatu.

Garapenerako GKE eta elkartasun mugimendu batzuek udan bidaiak antolatzen dituzte Hegoaldeko herrialdeetara. Bidaia horien helburuak dira, besteak beste, hango errealitatea eta garatzen ari diren lankidetza proiektuak ezagutzea, eta sentsibilizatzea. Beraz, bidaia horietako asko egiteko, beharrezkoa da aurretiko prestakuntza bat izatea, eta, batzuetan, itzulitakoan zabalkunde eta kolaborazio lan batzuk egin behar dira.

Informazio osoa.

Terremoto en Nepal: la solidaridad vasca, en marcha

Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2015. El pasado sábado 25 de abril un terremoto de 7,9 grados asoló Nepal causando más de 8.000 muertes y más de 17.000 personas heridas, junto a numerosas personas desaparecidas. Por si fuera poco, el martes 12 de mayo la tierra volvió a temblar  y un nuevo terremoto de 7,3 grados sacudió la zona  más castigada, causando nuevamente cerca de 60 muertes en Nepal, casi una veintena en la India y uno en el Tíbet, junto a más de 2.500 personas heridas.

En el caso del primer terremoto, el epicentro del seísmo fue ubicado en el distrito de Lamjung, al oeste de Katmandú. En el segundo,  el epicentro se situó a 68 kilómetros al oeste de la ciudad de Namche Bazar (noreste de Katmandú).  Las sacudidas se han percibido en el norte de la India, en Bangladesh y en Tíbet. En estas situaciones, las primeras horas son esenciales para el rescate de las víctimas.

Nepal es uno de los países más pobres del planeta, con unas tasas de desnutrición altísimas (más de 400.000 menores padecen de desnutrición aguda severa). Las malas condiciones climáticas y la falta de agua, luz y comunicaciones están dificultando las tareas de rescate, tras producirse el peor seísmo que vive el Himalaya en los últimos 80 años.

El Gobierno ha decretado el estado de emergencia y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional solicitando ayuda humanitaria urgente.

Las siguientes  ONGD miembro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi ya se encuentran realizando diversas intervenciones de acción humanitaria, valoración de daños y necesidades de la población, canalizando ayuda, enviando  medicamentos, material sanitario y personal, entre otras tareas:

 

-Acción Contra el Hambre

945 13 71 70 / 948 21 07 36 / 679158923 (Iñaki San Miguel)

www.accioncontraelhambre.org

 

-Oxfam Intermon

94 416 00 00 (Nerea Basterra)

www.oxfamintermon.org

 

-Farmacéuticos Mundi

673 152 382 / 946 40 11 60 (Pablo Vidal)

637 41 06 15 (Yolanda Ansón –Comunicación Madrid)

www.farmamundi.org

 

-Rokpa Euskadi

943 47 38 15 (Nerea Agirre)

www.rokpa.org

 

-Cáritas Gipuzkoa

943 44 07 44 (Koldo Muro)

www.caritasgipuzkoa.org

 

-Adra

915 713 847 (Kevin Hernández)

www.adra-es.org

 

-Save The Children

945 134 368 (Eva Silván)

www.savethechildren.es

 

-Médicos del Mundo-Munduko Medikuak

94 479 03 22 (Santos Arrieta)

www.medicosdelmundo.org

 

-Alboan

944 15 11 35 (María Guijarro)

www.alboan.org

 

-Calcuta Ondoan

943 43 18 49 (Iñigo Eguren)

www.calcutaondoan.org

 

-Cáritas Diocesana de Bilbao

944 02 00 99 (Cristina Gonzalo)

www.caritasbi.org

 

Gasteiz, 2015eko apirilak 27. Pasa den 2015ko apirilaren 25ean, larunbata, 7,9 graduko lurrikara batek Nepal suntsitu zuen. Honek oraingoz 3.800 hildako eragin ditu. Gainera, 6.000 pertsona zaurituak izan dira eta beste asko desagerturik daude.

Nahiz eta lurrikararen epizentroa  Lamjung barrutian kokatu, Katmanduren mendebaldean, astinaldiak Indiaren iparraldean eta Bangladeshen ere sumatu dira.  Egoera hauetan, biktimen erreskaterako lehenego orduak ezinbestekoak dira.

Nepal munduko herrialde pobreenetariko bat da, desnutrizio tasa handienekin (400.000 adingabek desnutrizio zorrotz gogorra jasaten dute). Baldintza klimatologiko zailak eta  ur, argindarra eta komunikazio gabeziak erreskate lanak eragozten dute, azken 80 urteetan Himalayan gertatu den lurrikara txarrena gertatu ostean.

Gobernuak larrialdi egoera agindu du eta laguntza humanitarioa eskatuz nazioarteko komunitateari deialdia egin dio.

Euskadiko GGKEen Koordinakundeko kide diren hurrengo GGKEak dagoeneko jarduerak martxan jarri dituzte ekintza humanitarioan, kalteen ebaluaketan  eta biztanlegoaren beharretan, laguntza bideratzen, medikamentuak, osasun materiala eta pertsonala bidaltzen, besteak  beste.

Las ONG de desarrollo vascas exigen políticas migratorias europeas que protejan a las personas migrantes y que garanticen sus derechos humanos

Las ONG de desarrollo vascas mostramos nuestra consternación tras los sucesivos naufragios que en los últimos días se están produciendo en el Mediterráneo y que han provocado más de 1.000 personas fallecidas y otras muchas que llegan a las costas en situación extrema.

Asimismo, denunciamos que se estigmatice y criminalice a las personas migrantes, cuando son los graves conflictos armados y políticos, así como las crisis humanitarias y las situaciones de pobreza extrema que viven en sus países, las causas principales por las que deciden embarcarse desesperadamente para cruzar el Mediterráneo en busca de un futuro más próspero.

Mientras miles de personas pierden la vida, Europa en general y el Estado español en particular, no son capaces de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Los convenios internacionales firmados por los gobiernos en este sentido están siendo sistemáticamente incumplidos.

Lejos del endurecimiento de las políticas de inmigración, solicitamos medidas europeas de ayuda que rescaten a las personas que arriesgan sus vidas en el Mediterráneo y que protejan a las personas migrantes y garanticen los derechos humanos. Exigimos también unas condiciones de vida dignas en sus países de origen a través de un acuerdo internacional sin fisuras que garantice el desarrollo y la seguridad en los países empobrecidos.

Estos reiterados episodios demuestran que eludir responsabilidades y no tomar cartas en el asunto está encaminando a Europa a unos valores muy alejados de los que promovieron su creación: la solidaridad entre sus pueblos y la defensa de los derechos humanos.

Garapenerako euskal GKEok egunotan Mediterraneoan gertatzen ari diren naufragioengatik gure nahigabea adierazi nahi dugu, 1.000tik gora lagun hil baitira eta beste asko larri-larri iritsi kostaraino.

Era berean, migratzaileak estigmatizatuak eta kriminalizatuak direla salatu nahi dugu, ongi dakigularik beren herrialdeetan bizi dituzten gatazka armatu eta politiko larriengatik, krisi humanitarioengatik eta muturreko gose egoerengatik hartzen dutela etsi-etsian itsasoratzeko erabakia, Mediterraneoaz bestaldean etorkizun hobea bilatzeko esperantzan.

Milaka lagun hiltzen ari diren bitartean, Europa osoan eta Espainiar Estatuan bereziki, ez dira gauza migratzaile, errefuxiatu eta asilo politikoa eskatzen dutenen giza eskubideak babesteko. Gobernuek helburu hori lortzeko sinatuak dituzten nazioarteko hitzarmenak sistematikoki urratzen dira.

Immigrazio politikak gogortu beharrean, eskatzen dugu Europa mailako laguntza neurriak har daitezela Mediterraneoan beren bizia arriskuan jartzen duten pertsonak erreskatatzeko, migratzaileak babesteko eta beren giza eskubideak bermatzeko. Orobat beren herrialdeetan bizi-baldintza duinak izan ditzatela eskatzen dugu, herrialde pobretuetan garapena eta segurtasuna bermatuko duten nazioarteko hitzarmenen bidez.

Behin eta berriro gertatzen ari diren egoera horiek erakusten dute erantzukizunei muzin eginez eta aplikatu beharreko neurriak ez aplikatuz Europa urruntzen ari dela bere sorrerako baloreengandik: bere herrien arteko elkartasuna eta giza eskubideen defentsa.

 

El negocio de la guerra-Gerraren negozioa

El negocio de la guerra from Coordinadora de ONGD Euskadi on Vimeo.

 

Nuevo vídeo de la campaña `¿Quién es quién?´.

Bajo el título `El negocio de la guerra´ este nuevo vídeo está enmarcado en la campaña de sensibilización `¿Quién es quién?´. Además de poder ver las consecuencias de los conflictos armados se muestra que, pese a su crueldad, hay intereses para que sigan produciéndose. Se comprueba también que las guerras se producen principalmente en los países empobrecidos, otro ejemplo más de dominación hacia ellos.

El objetivo de la campaña `¿Quién es quién?´ es explicar a la ciudadanía las principales consecuencias de nuestro actual modelo de desarrollo (sistema neoliberal y patriarcal), tanto a nivel global como local, identificando sus responsables y proponiendo alternativas que nos lleven a un sistema más solidario y justo para todas las personas. En este contexto de crisis resulta especialmente necesario que la ciudadanía conozca las verdaderas causas de la pobreza y la desiguadad, así como las alternativas y propuestas de cambio que tiene a su alcance.

La pobreza y las desigualdades no son fenómenos casuales. Existen unas causas que las generan y es necesario identificarlas y ponerles nombre para poder hacerles frente, erradicarlas y así dar pasos hacia la consecución de la justicia social. Con este tercer vídeo seguimos avanzando en ese objetivo.

Como ONG que trabajamos en el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional nos parece fundamental, no solo hacer frente a las situaciones de pobreza ya existentes –a través de proyectos de cooperación-, sino sensibilizar a la ciudadanía para su implicación y toma de conciencia de las estructuras que generan pobreza y desigualdad. Que seamos conscientes de nuestra responsabilidad individual en esa transformación es imprescindible para lograr un cambio de modelo de desarrollo más justo, equitativo y sostenible para todas las personas.

La web www.iniciativaquienesquien.org es el punto de encuentro de esta campaña y allí se analizan las distintas causas de la pobreza y la desigualdad, así como los tres vídeos y trípticos elaborados hasta el momento. Esta campaña tiene también un especial seguimiento y difusión por las redes sociales a través de la etiqueta #IniciativaQuienEsQuien y será implementada por las ONG de desarrollo miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi.

 

 

`Zein da zein?´ kanpainaren bideo berria.

`Gerraren negozioa´ izenburupean, `Zein da zein?´sentsibilizazio kanpainaren barnean dago bideo berri hau. Bertan gatazka armatuen ondorioak erakusten dira, eta baita ikusten da ere, krudelkeria gorabehera, badirela hainbat interes gerrak bukatu ez daitezen. Ikusten da halaber gerrak herrialde pobretuetan gertatzen direla, herrialde horiek menderatzeko gogoaren erakusgarri.

`Zein da zein?´ kanpainaren helburua hiritarrei azaltzea garapen eredu neoliberal eta patriarkal honen ondorio lokal eta global garrantzitsuenak, erantzule nagusiak identifikatzea eta alternatiba batzuk proposatzea denontzako gizarte solidario eta justuago bat eraiki dezagun da. Bizi dugun krisialdi honetan herritarren jakinean jartzea pobreziaren eta desberdintasunen benetako arrazoiak eta ulertaraztea badauzkagula aldatzeko alternatiba eta proposamenak inoiz baino beharrezkoagoa.

Pobrezia eta desberdintasunak ez dira kasualitatez sortutako fenomenoak. Badira horiek eragin dituzten zenbait arrazoi eta denak identifikatzea ezinbestekoa da, baldin eta aurre egin nahi badiegu, desagerrarazi nahi baditugu eta justizia soziala lortu nahi badugu. Hirugarren bideo honekin helburu honetan aurreratzen dugu.

Nazioarteko elkartasunaren eta lankidetzaren arloan lan egiten duen GKE garen aldetik, funtsezkoa iruditzen zaigu lehendik existitzen diren pobrezia egoerei aurre egitea –lankidetza proiektuen bidez-, baina baita ere hiritarrak sentsibilizatzea inplikatu daitezen eta jakin dezaten zeintzuk diren pobrezia eta desberdintasunak eragiten dituzten egiturak. Eraldaketa honetan ezinbestekoa da norbanako bakoitzaren erantzukizunaz jabetzea, denontzako garapen eredu justuagoa, berdinagoa eta sostengarriagoa lortzeko.

www.iniciativaquienesquien.org web orria da kanpaina honen topagunea, eta bertan pobrezia eta desberdintasuna eragiten dituzten arrazoiak eta orain arte osatutako hiru bideoak eta triptikoak ageri dira. Kanpainak halaber jarraipen eta hedapen berezia izango du sare sozialetan #IniciativaQuienEsQuien traolaren bitartez eta Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeko kide diren Garapenerako GKEek inplementatuko dute.

Gerraren negozioa from Coordinadora de ONGD Euskadi on Vimeo.

Las tiritas no curan la pobreza

 

Bajo el título `Las tiritas no curan la pobreza´ este vídeo enmarcado en la campaña de sensibilización `¿Quién es quién?´ analiza diversas causas generadoras de pobreza y desigualdad. Entre ellas, la responsabilidad de algunas empresas transnacionales al controlar algunos sectores clave como la energía y el agua; o el papel de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que con sus decisiones perjudican a los países más empobrecidos. También pone sobre la mesa el expolio de sus recursos naturales al que estos países más pobres se han visto sometidos por parte de los países del Norte más enriquecidos, precisamente aquellos a quienes tienen que devolver la ilegítima deuda externa. Es el modelo capitalista y patriarcal el que hace que una pequeña parte de la población pueda mantenerse en la opulencia mientras otra gran parte vive en situaciones de pobreza y exclusión. Vivimos en un sistema injusto que se nutre de la opresión de las mujeres y del empobrecimiento de los países del Sur.

Por tanto, con este nuevo vídeo desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi denunciamos que no podemos seguir poniendo tiritas porque las tiritas no curan la pobreza. Necesitamos reiniciar el sistema y para ello proponemos alternativas hacia un nuevo modelo más justo y sostenible. Vivir con menos para que todas las personas podamos vivir mejor es una de ellas. Necesitamos un nuevo sistema que no se base en el desarrollo económico, sino en el bienestar y la felicidad de todas las personas y para ello las ONG de desarrollo y otros colectivos vascos trabajamos intensamente.

El objetivo de la campaña `¿Quién es quién?´ es explicar a la ciudadanía las principales consecuencias de nuestro actual modelo de desarrollo (sistema neoliberal y patriarcal), tanto a nivel global como local, identificando sus responsables y proponiendo alternativas que nos lleven a un sistema más solidario y justo para todas las personas. En este contexto de crisis resulta especialmente necesario que la ciudadanía conozca las verdaderas causas de la pobreza y la desiguadad, así como las alternativas y propuestas de cambio que tiene a su alcance.

La pobreza y las desigualdades no son fenómenos casuales. Existen unas causas que las generan y es necesario identificarlas y ponerles nombre para poder hacerles frente, erradicarlas y así dar pasos hacia la consecución de la justicia social. Con este segundo vídeo seguimos avanzando en ese objetivo.

Como ONG que trabajamos en el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional nos parece fundamental, no solo hacer frente a las situaciones de pobreza ya existentes –a través de proyectos de cooperación-, sino sensibilizar a la ciudadanía para su implicación y toma de conciencia de las estructuras que generan pobreza y desigualdad. Que seamos conscientes de nuestra responsabilidad individual en esa transformación es imprescindible para lograr un cambio de modelo de desarrollo más justo, equitativo y sostenible para todas las personas.

La web www.iniciativaquienesquien.org es el punto de encuentro de esta campaña y allí se analizan las distintas causas de la pobreza y la desigualdad, así como los dos vídeos y trípticos elaborados hasta el momento. Próximamente se irán publicando otros vídeos y materiales que amplían y desarrollan los contenidos. Esta campaña tiene también un especial seguimiento y difusión por las redes sociales a través de la etiqueta #IniciativaQuienEsQuien y será implementada por las ONG de desarrollo miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi.

`Tiritek ez dute pobrezia sendatzen´ izenburupean, `Zein da zein?´sentsibilizazio kanpainaren barnean dagoena, bigarren bideo honek pobrezia eta desberdintasuna eragiten dituzten arrazoiak aztertzen ditu. Erantzuleak ere seinalatzen ditu, esaterako, nazioz gaindiko hainbat enpresa, energia eta ura bezalako sektore garrantzitsuak kontrolatzen dituztelako, eta baita Nazioarteko Moneta Funtsa eta Munduko Bankua ere, herrialde pobretuenentzat kaltegarriak diren erabakiak hartzen dituztelako. Bestalde, Iparraldeko herrialde aberatsenek herrialde pobretuetako baliabide naturalak espoliatu dituztela azaltzen du. Gainera, hori jasan dutenek kanpo zor bidegabea itzuli behar diote espoliazioaren arduradunei. Eredu kapitalista eta patriarkal honek biztanleriaren zati txiki bati bizitza oparoa izateko aukera ematen dio, beste zati handi bat pobrezian eta bazterkeria egoeran bizi den bitartean. Sistema bidegabea da, emakumeen zapalkuntzaz eta Hegoaldeko herrien pobreziaz elikatzen dena.

Beraz, Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundetik ezin dugula tiritak jartzen jarraitu, tiritek ez dutelako pobrezia sendatzen salatzen dugu. Sistema berrabiarazi behar dugu, eta horretarako, hainbat alternatiba proposatzen ditugu eredu bidezko eta sostengarriago bat lortzeko. Adibidez, bizi gaitezen gutxiagorekin, pertsona guztiok hobeto bizi gaitezen. Garapen ekonomikoan oinarritzen ez den sistema berri bat behar dugu, ongizatean eta pertsona guztien zorionean oinarrituko dena, eta garapenerako GKEak eta Euskadiko beste hainbat kolektibo horretan dihardugu lanean.

`Zein da zein?´ kanpainaren helburua hiritarrei azaltzea garapen eredu neoliberal eta patriarkal honen ondorio lokal eta global garrantzitsuenak, erantzule nagusiak identifikatzea eta alternatiba batzuk proposatzea denontzako gizarte solidario eta justuago bat eraiki dezagun da. Bizi dugun krisialdi honetan herritarren jakinean jartzea pobreziaren eta desberdintasunen benetako arrazoiak eta ulertaraztea badauzkagula aldatzeko alternatiba eta proposamenak inoiz baino beharrezkoagoa.

Pobrezia eta desberdintasunak ez dira kasualitatez sortutako fenomenoak. Badira horiek eragin dituzten zenbait arrazoi eta denak identifikatzea ezinbestekoa da, baldin eta aurre egin nahi badiegu, desagerrarazi nahi baditugu eta justizia soziala lortu nahi badugu. Bigarren bideo honekin helburu honetan aurreratzen dugu.

www.iniciativaquienesquien.org web orria da kanpaina honen topagunea, eta bertan pobrezia eta desberdintasuna eragiten dituzten arrazoiak eta orain arte osatutako bi bideoak eta triptikoak ageri dira. Hemendik gutxira bideo eta material gehiago argitaratuko dira, edukiak zabaldu eta garatuko dituztenak. Kanpainak halaber jarraipen eta hedapen berezia izango du sare sozialetan #IniciativaQuienEsQuien traolaren bitartez eta Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeko kide diren Garapenerako GKEek inplementatuko dute.

 

 

La jurista Garbiñe Biurrun dice no a los recortes en cooperación internacional

“Derechos humanos como el de tener una casa, una salud, un trabajo, el derecho a no ser pobre… se tienen que garantizar a todas las personas en todo el planeta. Eso me parece que es algo que hay que hacer por justicia. Hay que dar respuesta a las necesidades de aquí pero también a otras que tienen lugar en el planeta. Si no damos respuesta a las necesidades de otras zonas del mundo y si allí no garantizamos unos derechos humanos fundamentales… nuestros derechos aquí no tienen sentido”, afirma Garbiñe Biurrun en el cuarto vídeo de la campaña.

Con esta iniciativa la jurista Garbiñe Biurrun se une a esta campaña en defensa de la cooperación internacional vasca.
Anteriormente el actor Gorka Otxoa, la periodista Ana Urrutia y el montañero Alberto Iñurrategi se han sumado a esta inicitiva. Los vídeos están disponibles en www.ongdeuskadi.org.

A través de una serie de vídeos diversas personalidades de la sociedad vasca muestran su apoyo a las políticas de cooperación en Euskadi y rechazan los recortes a las políticas que afectan a las personas más vulnerables.

En el contexto actual de recortes en las políticas de cooperación en algunas de las instituciones públicas vascas estas personas de referencia en Euskadi han mostrado su apoyo al trabajo de la cooperación vasca y han rechazado los recortes en esta materia.

Con esta campaña audiovisual titulada #CooperarParaTransformar la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi pretende mostrar a la ciudadanía el trabajo de la cooperación, su contribución y su necesidad en este contexto de crisis, ya que gracias a la cooperación vasca cientos de personas estaban teniendo una oportunidad en materia de derechos humanos.

Bajo la etiqueta #CooperarParaTranformar esta campaña tiene presencia especial en las redes sociales y web de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.

“Etxebizitza izatea, osasuna, lana edukitzea, pobre ez izatea… giza eskubideak dira eta pertsona guztiei bermatu behar zaie planeta osoan. Nere ustez, hori da justiziaz egin behar den zerbait. Hemengo beharrei erantzun behar zaie baina baita ere planetan gertatzen diren beste beharrei. Munduko beste lekuetako beharrei erantzuten ez badiegu eta han oinarrizko giza eskubideak bermatzen ez baditugu… geure hemengoko eskubideak ez du zentzurik izango”, dio Garbiñe Biurrunek  kanpainaren laugarren bideoan.

Ekimen honekin Garbiñe Biurrun juristak bat egiten du euskal nazioarteko lankidetzaten aldeko kanpaina honekin. Aurretik Gorka Otxoa aktoreak, Ana Urrutia kazetariak eta Alberto Iñurrategi mendizaleak parte hartu dute. Bideoak hementxe eskuragarri daude.

Zenbait euskal erakunde publikoetan lankidetza politiketan mozketen testuinguru honetan, Euskadin erreferenteak diren pertsona batzuk euskal lankidetzaren alde azaldu dira eta arlo hauetan mozketen aurka jo dute.

#CooperarParaTransformar izeneko ikus-entzunezko kanpainarekin Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak lankidetzaren lana, honen ekarpena eta beharra krisi testuinguru honetan, ezagutarazi nahi dio gizarteari. Euskal lankidetzari esker, ehunka pertsonek aukera bat izaten ari baitira giza eskubideak defendatzen jarraitzeko.

#CooperarParaTranformar etiketarekin kanpaina hau presentzia berezia du sare sozialetan eta Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeko web gunean.

Las políticas de cooperación internacional en Euskadi siguen estancadas y sin síntomas de recuperación

Vitoria-Gasteiz, 2014ko martxoaren 26an. Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak (nazioarteko lankidetzaren arloan lan egiten duten Euskadiko 84 GKEren bilgune denak) aztertu ditu Euskadiko erakunde publiko nagusiek 2014an lankidetzara bideratu dituzten aurrekontuak.

“2014ko aurrekontuek erakusten duten joera orokorra kezkagarria da, nazioarteko lankidetzara bideratutako diruek izoztuta jarraitzen dutelako eta, okerrago dena,  suspertzeko itxurarik gabe. Kezkatzen gaitu ikusteak aurreko urteetan nazioarteko lankidetzan gertatu diren murrizketa latzak ez direla izan gauza puntuala edo behin-behinekoa, 2014an ere ez baitago itxurarik behiala zegoen konpromiso berreskuratuko denik”, diote.

Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2014. La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, que agrupa a 84 ONG vascas que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, ha analizado los presupuestos destinados a ese fin en 2014 por parte de las principales instituciones púbicas vascas.

“La tendencia general en los presupuestos de 2014 es preocupante porque las cifras de estas políticas siguen estancadas y lo que resulta más grave, sin síntomas de recuperación. Nos inquieta que el frenazo histórico en las políticas de cooperación producido por los recortes en ejercicios anteriores no hayan sido puntuales ni ocasionales, pues en 2014 no hay indicios de recuperar el nivel de compromiso alcanzado previamente”, concluyen.

elcorreo.com

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.